Informasjon om koronavirus

Status 9. oktober kl 17:15 -  eit nytt smittetilfelle av koronavirus i Stryn kommune

Vi har i dag, 9. oktober, fått stadfesta eit nytt smittetilfelle av Covid-19 i Stryn kommune. Også denne personen har nyleg vore på reise i område med høgt smittepress. Personen har vore i karantene etter reisa, og det er kun husstanden som er nærkontakter i Stryn. Smittebildet elles i kommunen er uendra.

Smitta som er påvist i kommunen dei siste dagane er eit resultat av aukande smitte utanfor kommunen. Vi kan fange smitta før vi får ei ukontrollert spreiing  i kommunen, ved at alle som har vore på reise til «raude land» held seg i karantene. Sjå meir informasjon om dette i lenkjene under.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Noreg

Folkehelseinstituttet om avstand. karantene og islolering

Status pr 9.oktober er at det no er påvist 3 tilfelle av Covid-19 i Stryn kommune. To tilfelle 8.oktober og eit tilfelle 9.oktober

Det er framleis veldig viktig at alle som er sjuke/forkjøla held seg heime i isolasjon, og tek kontakt for å få testa seg. Dersom vi tidleg får "fanga"  dei som er smittet av Covid-19 , er det vesentleg enklare å unngå større lokale utbrot.

Kva skal du gjere viss du mistenker at du er smitta med koronavirus (covid-19) eller annan luftvegsinfeksjon? (PDF, 257 kB)

 

Tidlegare oppdateringar: 8.oktober 2020
Kommunen fikk seint i går kveld informasjon om at to personar som er busette i Stryn kommune har testa positivt på Covid-19. Personane har inga tilknyting til kvarandre. Begge personane har blitt smitta på reise, og har vore i karantene etter at dei kom til Stryn. Begge personane har symptom som kan samanliknast med forkjøling. I samband med disse to smittetilfella er to nærkontakter sett i karantene i Stryn.

Kommunen opplever en har tilfredsstillande kontroll over smittevegar i desse to tilfella og smittetilfella har ikke noko verknad på normal drift og aktivitet i kommunen.

 

Beredskapstelefon koronavirus 57 87 49 29 måndag til fredag 09.00 - 12.00

Sentralbordet 57 87 47 00 er bemanna som vanleg i tida 09:00 -15:00.

 

Frå kommuneoverlegen: Oppdatert 11.09.20.

 

Dei vanlegaste symptoma på covid-19 er òg vanlege ved andre luftvegsinfeksjonar som forkjøling og influensa. Mange får hoste og/eller feber. I tillegg er det vanleg med nedsett smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk. Etter kvart utviklar mange tungpustethet. Ved mindre alvorleg sjukdom kan symptoma òg minne om allergi.

Kunnskapen vi har så langt tyder på at ein er mest smittsam i dagane rett før og rett etter symptoma startar. Det vil seie eit ein kan vere vesentleg smittsam før ein sjølv merke at ein er sjuk.  Når symptoma forsvinn blir du raskt mindre smittsam.

Hugs:

- God avstand til andre (minst 1 meter)
- God handhygiene
- Hald deg heime ved sjukdomskjensle

Marius Solbakken
-kommuneoverlege-

 

Nasjonale føringar

Stryn kommune følgjer alle retningslinjer og rettleiarar som er utgitt av nasjonale myndigheiter, og gjev ingen dispensasjonar frå desse. 

 

Saka vert oppdatert når ny informasjon ligg føre.

 

Korona

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Her finn du kortversjonen av det du treng å vite som foreldre i forbindelse med koronasituasjonen:
Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Dersom barn har akutt luftvegsinfeksjon

Har eg koronavirus, forkjøling eller allergi ?
Hjelp oss å distribuere info om korona til turistar og reisande

Helsedirektoratet har utarbeidd informasjonsmateriell på ulike språk som lett kan lastast ned, printast og hengast opp på stadar der reisande ferdast. Sida blir oppdatert med meir materiell. Takk for hjelpa.

 

Informasjonsmateriell på ulike språk

Stryn omsorgssenter og Vikane omsorgssenter

Rutine for besøk på Stryn omsorgssenter

Det er lagt til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar under Covid-19 pandemien. Det er viktig at du som besøkande kjenner til og følgjer desse råda:

 • Besøket skal avklarast med omsorgssenteret på førehand. Dørene på omsorgssentra vil framleis vere låste. Besøket skal hentast og førast ut.

 • Omfang av besøk innandørs er avgrensa til inntil 2 personar pr pasient. Dersom det er vanskar for barn å sitte i ro, anbefaler vi besøk ute. Er barn med på besøk på rommet må foreldre/ besøkande ha ansvar for reinhald av kontaktflater som barnet har berørt.

 • Besøket er i tidsrommet 1200 – 2000 alle dagar. Det kan likevel skje at det pga av ressursmangel ikkje kan vere mulig å motta besøk i enkelte tidsrom.

 • Besøkande skal ikkje ha luftvegssymptom eller andre symptom på sjukdom, vore på reise i utlandet eller i heimekarantene. Du må svare nei på disse spørsmåla før besøk:

  • Har du vore utanfor Norge dei siste 14 dagane?

  • Har du vore i område med stigande smittepress i Norge eller vore i kontakt med personar frå slike område?

  • Har du vore i konfirmasjon eller tilsvarande familieselskap siste 10 dagar?

  • Har du symptom som sår hals, feber, hoste, tap av smak- og luktesans eller er uvel?

  • Har du vore i kontakt med nokon som har fått bekrefta covid-19?

  • Er du eller nokon i husstanden i karantene?

 • Besøkande skal utføre handvask på anvist stad før besøket.

 • Besøkande skal vere på rommet til pasienten/ brukaren, og ikkje opphalde seg i fellesareal.

 • Besøkande skal halde 1 meter avstand til personale, andre bebuarar, og så langt som det er råd unngå fysisk kontakt med den pasienten dei besøker.

 • Pasientane kan ta i mot gåver og blomster. Det er ingen regler for dette, men det er viktig å følgje retningsliner for god handhygiene. Har du med mat skal alle utføre handhygiene før og etter maten blir servert og innteken.

 • Det blir ført protokoll over kven som har vore på besøk

Med nærkontakt meinast:

• Innandørs: mindre enn 2 meter avstand i meir enn 15 min samanhengande.
• Utandørs: mindre enn 2 meter avstand meir enn 15 min samanhengande, ansikt til ansikt.
• Direkte fysisk kontakt f.eks stellsituasjon, handhelsing osv.
• Dersom du har vore i direkte kontakt med sekret (f. eks blitt hosta direkte på).


Informasjon til pårørande som ønskjer å ta med brukar ut på tur

 

Rutine for besøk på Vikane omsorgssenter

 • Besøket skal avklarast med omsorgssenteret på førehand. Dørene på omsorgssentra vil framleis vere låste. Den besøkande skal vente ved besøksbenken på tunet og vert henta inn. Skal også følgjast ut igjen av personalet etter besøket .

 • Omfang av besøk innandørs er avgrensa til inntil 2 personar pr pasient. Dersom det er vanskar for barn å sitte i ro, anbefaler vi besøk ute. Er barn med på besøk på rommet må foreldre/ besøkande ha ansvar for reinhald av kontaktflater som barnet har berørt.

 • Ved utebesøk vert bebuar følgt av personalet til besøksbenken der besøket overtar ansvaret for brukaren. Ein kan då opphalde seg ved stien nede ved elva rundt trygdebustaden. Den besøkande må då ta ansvar for at bebuaren ikkje kjem i nærkontakt med andre personar.

 • Besøket er i tidsrommet 1200 – 2000 alle dagar. Dei fleste er der i 30 – 45 minutt. Om ein har behov for lengre besøk kan ein avtale det. Det kan likevel skje at det pga av ressursmangel ikkje er muleg å motta besøk i enkelte tidsrom.

 • Besøkande skal ikkje ha luftvegssymptom eller andre symptoma på sjukdom, vore på reise i utlandet eller i heimekarantene. Du må svare nei på disse spørsmåla før besøk:

  • Har du vore utanfor Norge dei siste 14 dagane?

  • Har du vore i område med stigande smittepress i Norge eller vore i kontakt med personar frå slike område?

  • Har du vore i konfirmasjon eller tilsvarande familieselskap siste 10 dagar?

  • Har du symptom som sår hals, feber, hoste, tap av smak- og luktesans eller er uvel?

  • Har du vore i kontakt med nokon som har fått bekrefta covid-19?

  • Er du eller nokon i husstanden i karantene?

 • Besøkande skal utføre handvask på bebuaren sitt rom med ein gang ein kjem inn på rommet.

 • Besøkande skal være på rommet til pasienten/ brukaren, og ikkje opphalde seg i fellesareal.

 • Besøkande skal halde 1 meter avstand til personale, andre bebuarar, og så langt som det er råd skal dei unngå fysisk kontakt med den pasienten dei besøker.

 • Pasientane kan ta i mot gåver og blomster. Det er ingen førehandsreglar for dette, men det er viktig å følgje retningsliner for god handhygiene. Har du med mat skal alle utføre handhygiene før og etter maten blir servert og innteken.

 • Det blir ført protokoll for kven som har vore på besøk.

Med nærkontakt meinast:

• Innandørs: mindre enn 2 meter avstand i meir enn 15 min samanhengande.
• Utandørs: mindre enn 2 meter avstand meir enn 15 min samanhengande, ansikt til ansikt.
• Direkte fysisk kontakt f.eks stellsituasjon, handhelsing osv.
• Dersom du har vore i direkte kontakt med sekret (f. eks blitt hosta direkte på).


Informasjon til pårørande som ønskjer å ta med brukar ut på tur


 

Råd til arrangement, konfirmasjon og sosiale samankomstar

Hald minst 1 meter avstand:
Minst 1 meter mellom personar som ikkje er i same husstand, og maks 20 personar samla i private samanhengar. Arrangement på offentleg stad: Inntil 200 personar.
Arrangørar av kultur- og idrettsarrangement, samt andre tilsvarande arrangement, må følgje reglar for tal deltakarar og halde avstand. 

Fhi om arrangement, samlingar og aktivitetar

Råd frå helsenorge om arrangement, konfirmasjon og sosiale samankomstar

 

 

Serveringsstadar - sjå rettleiar frå NHO reiseliv

Frå og med laurdag 8. august vart det forbode for skjenkestader å servere alkohol etter midnatt. Regjeringa innførte eit nasjonalt forbod. I byrjinga av september vil Regjeringa gjere ny vurdering av gjenopninga og smittesituasjonen i Norge.

Regjeringa innfører krav om bordservering ved arrangement frå 20. august

NHO reiseliv rettleiar for handtering av smittevern ved serveringsstadar

Campingplassar - bransjenorm for smitteverntiltak frå NHO reiseliv

I samsvar med den gradvise og kontrollerte opninga av samfunnet, har det vore relativt strenge retningslinjer for drifta av campingplassane i kommunen i samband med Covid-19.

 

Kommuneoverlegen si vurdering er gjort på bakgrunn av tilrådingar frå FHI og Helsedirektoratet. Det er framleis ein god situasjon med lite smitte i lokalmiljøet og i landet elles, og vurderinga er at det er forsvarleg å fjerne nokre av dei restriksjonane som har vore.

 
Frå tysdag 26.05.2020 er retningslinjene for campingplassane i kommunen at drifta til ei kvar tid skal vere i samsvar med NHO Reiseliv sin bransjenorm for handtering av smitteverntiltak ved norske campingbedrifter.

 

NHO reiseliv bransjenorm om handtering av smittevern på campingplassar

 

Smittevern i idretten
Vi kan kome til å trenge deg. Registrer deg som helsepersonell eller frivilleg

Folket i Stryn har dugnadsånd. I tilfelle vi skulle ha behov for ekstra ressursar,  ber vi helsepersonell som ikkje jobbar innanfor faget no, og folk med annan kompetanse om å registrere seg på skjemaet.

Helsepersonell som allereie jobbar innanfor faget må gjere sin innsats der dei allereie er.

Skjemaet for helsepersonell er til dei som har helsefagleg kompetanse ,og har kapasitet og lyst til å bli med dersom vi treng ekstra ressursar. Dei med helsefagleg kompetanse som jobbar i andre sektorar i  Stryn kommune treng ikkje registrere seg her

Registrering av helsepersonell

Registrering av frivillege

Oppdatert informasjon frå Fylkesmannen i Vestland
Informasjonsplakat om korona som kan printast ut

Frivillege frå Røde Kors omsorg arrangerer dans på Stryn omsorgssenter ein gong i månaden. Både spelemannslaget Fjelljom og trekkspelgruppa er i sving og det er topp stemning. Alle kosar seg, det er både sosialt, god trim og mykje glede med musikk og dans. Her hjelper frivillige frå Røde Kors omsorg til på dansen og folk svingar seg både i rullestol, med rullator og på to bein.

Torsdag er det møte i kommunestyret i Tingsalen, Stryn kulturhus kl. 12.00. 

Det er lovfesta at kommunane skal ha ein økonomiplan som viser korleis langsiktige utfordringar, mål og strategiar i kommunale og regionale planar skal følgast opp. Økonomiplanen skal vise prioriteringar og løyvingar, og dei mål og vilkår som økonomiplanen er bygd på.

Kommunestyret handsama sak om Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 den 19. desember 2019. Det som er presentert her er kommunestyret sitt vedtak.

Vil du hjelpe nederlandske Marieke med spørjeundersøkinga? Ho er masterstudent i samfunnsgeografi og prøver å skaffe innsikt i kva faktorar som gjer til at du føler deg heime i Sogn og Fjordane. 

Vegen til Rake og Oppheim er stengt i dag pga reparasjon av vasslekkasje. Det er usikkert når vatnet blir påsett igjen og vegen vert opna for trafikk, men det blir truleg i ettermiddag.

Vi har starta arbeid med ny kommunedelplan for helse, sosial og omsorg. I arbeidet med planen ynskjer vi å få innspel frå deg som er innbyggjar i kommunen.

Ved ein feil blir ikkje heile lista over representantar i Stryn kommunestyre presentert under politisk representasjon i valperioden. Vi håpar å få det i orden så snart som råd. 

 

Aaland Arkitektkontor har på vegne av Alda utvikling as, starta opp planarbeid for Elvahagen på Oldenleiane. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av leilegheiter med tilhøyrande infrastruktur.

I kveld er det siste språkkafe før jul. Vil du lære å snakke betre norsk? Eller vil du som snakkar norsk frå før bli kjent med nye menneske og nye kulturar? Kom på biblioteket kl. 18.00.

 

Bufdir (barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har ei tilskotsordning for inkludering av barn og unge. Ordninga skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha høve til å delta i minst ein organisert fritidsaktivitet saman med andre.