Vaksinering i Stryn kommune

Vaksinering mot koronaviruset vil ta tid. Vi jobbar for at alle skal få si vaksine så snart det er mogleg.  Fordeling av vaksiner til kommunane skjer nasjonalt.

Personar som er 85 år og eldre er no vaksinert eller har gjort avtale om dette.
Dersom nokon i aldersgruppa likevel ikkje har vore i kontakt med kommunen om vaksinering, ber vi om at du eller dine pårørande ringer vaksinetelefon 992 83 595 (måndag – fredag 10-12). 

Sjølvregistrering
Stryn kommune har fått på plass løysing for sjølvregistrering for vaksinering. Løysinga blir teken i bruk når kommunen får tilgang til så mange vaksinedoser at det er mogleg å gjennomføre vaksinering i større skala.

Plan for vaskinering oppdatert 5.mars 

Klikk for stort bilete  

  • Alle som bur eller oppheld seg i kommunen vil få tilbod om vaksine.
  • Koronavaksinen og vaksinasjon er gratis.
  • Du treng ikkje ta kontakt med fastlegen din for å få vaksine.
  • Fastlegane i kommunen hjelper til med å passe på at personar i risikogruppa blir prioritert etter retningslinjer frå Folkehelseinstituttet (FHI)

Fastlegane i Stryn og Hornindal følgjer opp personar i risikogruppene.
Har du fastlege i Stryn kommune eller i Hornindal treng du ikkje ta kontakt.

Til deg som er i risikogruppe og har fastlege andre stader enn Stryn og Hornindal
Ring 992 83 595 (måndag – fredag 10-12)

Har du fleire spørsmål ?
For meir informasjon kontakt vaksine@stryn.kommune.no
Ikkje skriv sensitiv informasjon i epost

Takk for at du går gjennom denne sjekklista før du får koronavaksine

Når får du vaksinen?
Godkjenning av vaksinar og kor mange vaksinar kommunen får, er det som styrer når du kan få di vaksine. Du får informasjon frå kommunen når det nærmar seg din tur.

Vaksinasjon er ein av de mest effektive formene for førebygging av smittsame sjukdommar. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å førebygge sjukdom eller å gjere sjukdomsforløpet mildare utan å bli utsett for alvorlege bivirkningar, her får du meir informasjon: Koronavaksine - info frå fhi

Korleis er vaksinen godkjent?
 

Vi er no i ein situasjon der dei vanlege tilboda held stengt og dagleglivet er endra. Vi må vere meir kvar for oss heime og det betyr at dei som har det vanskeleg frå før kan få det endå vanskelegare. Då er det viktig å vite at det er hjelp å få. Røde Kors i Stryn, Olden og Vikane har tilbod om telefonvenn.

Helsestasjon for Ungdom (HFU) held no ope på tysdagar kl. 14.30 - 15.30. HFU er eit gratis tilbod for gutar og jenter i alderen 13 – 20 år.

Stryn kommune utlyser anbodskonkurranse på opparbeiding/opprusting av vegar og anlegg for vatn, spillvatn og overvatn i Stryn miljø- og næringspark ved Langeset.

Skuleåret 2020/ 2021 tilbyr vi undervisning på piano, trekkspel, fele, gitar, ukulele, bassgitar, band, trommer, song, jazzballett og kunstgrupper. Vi har undervisning i Stryn, Oppstryn, Olden, Innvik og Utvik.

Koronaviruset set sitt preg på kvardagen til alle saman, også på Vikane Omsorgssenter, men trass i strenge restriksjonar og nye rutinar, går kvardagen sin gang.

Føremålet med tilskotsordninga er å auke kvaliteten på tidlegare drenert jordbruksjord. Tiltak der dreneringa både kan auke jordbruksproduksjonen og redusere faren for vassureining vert prioritert.  Vestland får midlar til dreneringstiltak. Statsforvaltaren i Vestland fordelar midlane til kommunane ut i frå behov og søknadspågang.

Gledeleg nytt! Det er no moglegheit for møte mellom bebuar og pårørande i dagsentera sine lokale på Stryn omsorgssenter. Besøkande må ringe aktuell avdeling og avtale på førehand.

Kun to besøkande om gongen og besøka skal vere korte.

Sjå besøkstider under.

Tilbodet er særleg for dei som ikkje kan nytte iPad.

Besøket er på dagtilbodet for demente. Besøket/samtalen foregår på kvar si side av eit plexiglass i kvart sitt rom. Det betyr at ein kan sjå og høyre kvarandre, men ikkje ta på kvarandre.

For å redusere og avgrense smittefaren og risikoen for spreiing av koronaviruset, har Stryn brannvern bestemt å innføre smitteverntiltak. Vi utfører no kun feieoppdrag som kan løysast utan tilgang til sjølve bustaden.

Norsk musikkråd har utvikla ein vegleiar om smittevern for musikkøvingar som er godkjent av Helsedirektoratet. Det betyr at det frivillige musikklivet kan byrje med øvingar att, innanfor visse rammer. Kulturhuset er for tida stengt og kan ikkje nyttast som øvingslokale.

Stryn og Vikane Omsorgssenter er så heldige å ha fått fire iPadar med Sparebanken Sogn og Fjordane. Dette gjev bebuarane moglegheit til å gjennomføre Skype-samtaler med sine nære og kjære.