Informasjon om koronavirus

Status 4. juni kl 15:20

I dag 4. juni er det ikkje påvist nye tilfelle av koronavirus i Stryn kommune. I perioden 11. mars til 1. april, er det til saman 13 personar som har fått påvist koronavirus. Alle 13 er friskmelde.

Reviderte råd om handvask i barnehagar og skular

Helsedirektoratet forbod mot store arrangement fram til 31. august

Nasjonal tidsplan for opning av ulike aktivitetar

Beredskapstelefon koronavirus 57 87 49 29 måndag til fredag 09:00 - 15:00

Skular og barnehagar er opne på fulltid
 

Hald avstand:
Regjeringa 7. mai: Minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maks 20 personer samlet i private sammenhenger (forutsatt at man kan holde minst én meter avstand).
*Tilsette eller dei som står for gjennomføringa av arrangementet på offentleg stad skal ikkje reknast som ein del av arrangementet. Deira rolle bør avklarast i eigen bransjestandard.

**Tidlegare er det avklart at det er lov med arrangement på offentleg stad for inntil 50 personar (forutsett at ein kan halde minst ein meter avstand og at det er ein ansvarleg arrangør). Hvis alt går etter planen blir dette utvida til 200 personar 15. juni.Ute i det offentlege rom bør folk ha minst ein meter avstand til andre menneske. 

Du kan sjølv melde frå til Folkehelseinstituttet dersom du har symptom på koronavirus

Karantenereglar for reise innanlands er oppheva


Sentralbordet 57 87 47 00 er bemanna som vanleg i tida 09:00 -15:00

Saka vert oppdatert når ny informasjon ligg føre.

 

Korona

Frå 7. mai lov med arrangement på 50 personar - frå 15. juni lov med arrangement på 200 personar

Frå 7. mai er det tillatt med arrangement på offentleg stad for inntil 50 personar.

Det er lov med arrangement med inntil 50 deltakarar på offentleg stad, der deltakarane kan halde minst ein meter avstand til kvarandre og der det er ein ansvarleg arrangør. Dette gjeld alle typer arrangement, også idrettsarrangement som stevner, cupar og kampar. Tilsette eller oppdragstakarar som står for gjennomføringa av arrangement på offentleg stad skal ikkje regnast som ein del av arrangementet.

 

Frå 15. juni vert det opna for arrangement opp til 200 personar (frå 50 personar).

Det vil ikkje bli opna for arrangement med over 500 personar før 1. september. 

Om det blir muleg for å auke frå 200 og opp mot 500 vil bli vurdert kvar månad..

 

Serveringsstader - sjå rettleiar frå NHO reiseliv om handtering av smittevern
 • Frå og med 1. juni blir det følgjande endringar:
  Serveringsstadar som ikkje sel mat kan opne, så lenge dei kan halde regelen om avstand på minst ein meter. Det skal stillast krav i forskrift om sitjeplassar og bordservering.
   

Krav til verksemder der det blir servert mat
Serveringsstadar der det blir servert mat, kan halde ope dersom grunnleggande krav til smittevern vert ivareteke. At grunnleggande krav til smittevern blir ivareteke, innebærer at verksemda skal sørgje for at besøkande og personell kan halde minst ein meter avstand, at den har utarbeida rutiner for god hygiene og godt reinhald, og at desse rutinane blir haldne.

Servering av mat skal ikkje skje som buffet.

NHO reiseliv rettleiar for handtering av smittevern ved serveringsstadar

Utsett betalingsfrist kommunale gebyr og eigedomsskatt til 30. juni 2020
Campingplassar - bransjenorm for smitteverntiltak frå NHO reiseliv

I samsvar med den gradvise og kontrollerte opninga av samfunnet, har det vore relativt strenge retningslinjer for drifta av campingplassane i kommunen i samband med Covid-19.

 

Kommuneoverlegen si vurdering er gjort på bakgrunn av tilrådingar frå FHI og Helsedirektoratet. Det er framleis ein god situasjon med lite smitte i lokalmiljøet og i landet elles, og vurderinga er at det er forsvarleg å fjerne nokre av dei restriksjonane som har vore.

 
Frå tysdag 26.05.2020 er retningslinjene for campingplassane i kommunen at drifta til ei kvar tid skal vere i samsvar med NHO Reiseliv sin bransjenorm for handtering av smitteverntiltak ved norske campingbedrifter.

 

NHO reiseliv bransjenorm om handtering av smittevern på campingplassar

 

Om heimekarantene og heimeisolering
Vi kan kome til å trenge deg. Registrer deg som helsepersonell eller frivilleg

Folket i Stryn har dugnadsånd. I tilfelle vi skulle ha behov for ekstra ressursar,  ber vi helsepersonell som ikkje jobbar innanfor faget no, og folk med annan kompetanse om å registrere seg på skjemaet.

Helsepersonell som allereie jobbar innanfor faget må gjere sin innsats der dei allereie er.

Skjemaet for helsepersonell er til dei som har helsefagleg kompetanse ,og har kapasitet og lyst til å bli med dersom vi treng ekstra ressursar. Dei med helsefagleg kompetanse som jobbar i andre sektorar i  Stryn kommune treng ikkje registrere seg her

Registrering av helsepersonell

Registrering av frivillege

Stryn omgsorgssenter og Vikane omsorgssenter

Stryn og Vikane Omsorgssenter vil, etter tilråding, opne omsorgssentera for besøkande. Stryn kommune har pr i dag lavt smittepress. Dette kan endrast på kort tid og besøksordninga må vurderast fortløpande. Sjølv om vi opnar, må vi likevel vurdere risiko, kapasitet og ressursar.

Rutinar for besøk pr 28. mai 2020:

 1. Besøket skal avklarast med omsorgssenteret på førehand. Dørene på omsorgssentera vil framleis vere låste.

 2. Besøket har avgrensing i omfang. Inntil 2 personar pr pasient/ bebuar og i tidsrommet 12.00 – 20.00.

 3. Besøkande skal ikkje ha luftvegssymptom eller andre symptom på sjukdom, vore på reise i utlandet eller i heimekarantene. Kontrollspørsmål vil bli stilt:
  Har du vore utanfor Norge dei siste 14 dagane?
  Har du symptom som sår hals, feber, hoste eller er uvel?
  Har du vore i kontakt med nokon som har fått bekrefta covid-19?
  Er du eller nokon i husstanden i karantene?

 4. Det skal førast protokoll over kven som er på besøk i kvar enkelt avdeling. Dette for å kunne spore evt smitte ved utbrot av Covid 19.

 5. Besøkande skal utføre handvask på tilvist stad før besøket.

 6. Besøkande skal vere på rommet til pasienten/ brukaren, og ikkje opphalde seg i fellesareal.

 7. Besøkande skal halde 1 meter avstand til personale, andre bebuarar, og så langt som det er råd unngå fysisk kontakt med den pasienten dei besøker.

 8. Pasientane kan ta i mot gåver og blomster. Det er ingen førehandsreglar for dette, men det er viktig å følgje retningsliner for god handhygiene.

 9. Pasienten skal utføre handhygiene etter besøket.

 10. Alle felles berøringspunkt i rommet der besøket er (eks. dørhandtak, armlene, brytarar, toalett), må reingjerast etter besøket.

Det vil ikkje bli muleg for pasientar på avlastningsopphald å motta besøk.

 

 

Oppdatert informasjon frå Fylkesmannen i Vestland
Informasjonsplakat om korona som kan printast ut

Adressenummerskilt (husnummerskilt) er viktig for at det skal vere enkelt å finne fram til ei konkret adresse. Eigar/ festar av eigedomen som har fått tildelt adresse av kommunen pliktar å koste, setje opp og halde ved like adressenummerskilt. Her kan du lese om plassering, materiale og utforming av skilta

Det er ledig ei 100% fast stilling som miljøterapeut i barneverntenesta, heimebaserte tiltak. Tiltreding snarast råd.

Onsdag 12. juni inviterer Stryn kommune til seminar om velferdsteknologi i Stryn kulturhus. Det blir to like sesjonar, ein kl. 11.30 og ein kl. 15.30, slik at flest muleg folk får anledning til å delta. Du kan kome på den som passar deg best. Velkomen!

12. juni skjer det i kulturhuset kl. 11.30 og 15.30. Og det handlar om framtida til alle som bur i kommunen vår. Nemleg å bruke teknologi til å gjere livet heime godt, forutsigbart og enkelt. Og det skal handle om teknologi som gjer kommunale omsorgstenester betre, tryggare og gjev større meistring og sosial deltaking.

Her kan du finne ut når skipa kjem inn fjorden og kor lenge dei skal vere, i tillegg til bruttotonn og lengde.

Stryn kommunestyre har, i møte den 14. mai 2019, vedteke framleis å bruke Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser utgjeve av Kommunenes Sentralforbund i 2017. Siste vedtak om desse vilkåra vart gjort av kommunestyret i 1992.

Serviceskyssruta frå Hopland/ Rand er flytta frå måndag til fredag pga vegstenging. Dette gjeld t.o.m. veke 27. Alle som vil nytte fredags-skyssen må bestille på telefon 57 87 23 50 før torsdag kl. 16.00. 

  Dag ruta går Til sentrum Frå sentrum
Hopland/Rand - Stryn Fredag 09.00 13.00

Hovudutval for næring og kultur har, i møte 28. mai, vedteke å gje spelemidlar til desse anlegga i Stryn kommune.

Aaland Arkitektkontor har på vegne av Halvard Bøe og Line Bø Håheim, starta opp planarbeid for Bøanedsetra H3-H4 i Stryn kommune. Planområdet er lokalisert frå Vikaleva til Setrevegen og er om lag 29 daa stort. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur.

Alle er velkomne til opning av Per Bolstad plass tysdag 28. mai kl. 16.00.

Taler og musikkinnslag.