Informasjon om koronavirus

Åpnar ikkje  for større arrangement
Slik smittesituasjonen er no, kan ikkje regjeringa åpne for fleire enn 200 personar på arrangement eller kampar og cuper i breddeidretten for vaksne.

- Jeg vet at mange innen kulturliv, idrettsliv og næringsliv har ventet og håpet på dette, og at mange kommer til å bli skuffet. Det forstår jeg veldig godt, men vi kan ikke ta sjansen på at smitten øker ytterligere. Derfor kan vi ikke åpne for mer kontakt mellom mennesker, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Frå og med laurdag 8.august kan ikkje skjenkestader servere alkohol etter midnatt.
Regjeringa innfører også eit nasjonalt forbod mot åpne serveringsstader med alkohol etter midnatt.

 

I byrjinga av september vil regjeringa gjere ei ny vurdering av gjenåpninga og smittesituasjonen i Norge.

.
Om innreise til Noreg - karantenereglar

Oppmoding frå kommuneoverlegen

 Vi er inne i ei ferietid med mykje reising på kryss og tvers av landet, og med mange både stryningar og turistar i kommunen. Eg ber dykk derfor om å halde fokus på dette:

- God avstand til andre (minst 1 meter)
- God handhygiene
- Halde seg heime ved sjukdomsfølelse

Covid-19 har ofte følgjande symptom; feber, hoste, tung pust, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sjukdomskjensle. Kontakt beredskapskontoret i Stryn for vurdering av test om ein ikkje har blitt betre dagen etter symptomdebut.

Barn under 10 år med kun lette symptom på luftveisinfeksjon kan sjå an symptoma heime eit par dagar før testing. Barn med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre tegn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, behøver ikkje å haldast heime eller testast.

Alle som blir testa bør halde seg heime til negativt prøvesvar ligg føre OG dei er symptomfri.

I denne felles dugnaden kan vi få til ein god sommar med mykje aktivitet og glede i Stryn kommune, samtidig som vi passar på dei som er mest sårbare blant oss.


Marius Solbakken
-kommuneoverlege-

 

Saka vert oppdatert når ny informasjon ligg føre.

 

Beredskapstelefon koronavirus 57 87 49 29 måndag til fredag 09.00 - 12.00

Sentralbordet 57 87 47 00 er bemanna som vanleg i tida 09:00 -15:00.

 

Korona

Hjelp oss å distribuere info om korona til turistar og reisande

Helsedirektoratet har utarbeidd informasjonsmateriell på ulike språk som lett kan lastast ned, printast og hengast opp på stadar der reisande ferdast. Sida blir oppdatert med meir materiell. Takk for hjelpa.


https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19

Stryn omgsorgssenter og Vikane omsorgssenter

Rutine for besøk på Stryn omsorgssenter

Det er no lagt til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar under Covid-19 pandemien. Det er viktig at du som besøkande kjenner til og følgjer desse råda:

 • Besøket skal avklarast med omsorgssenteret på førehand. Dørene på omsorgssentra vil framleis vere låste. Besøket skal hentast og førast ut.

 • Omfang av besøk innandørs er avgrensa til inntil 2 personar pr pasient. Dersom det er vanskar for barn å sitte i ro, anbefaler vi besøk ute. Er barn med på besøk på rommet må foreldre/ besøkande ha ansvar for reinhald av kontaktflater som barnet har berørt.

 • Besøket er i tidsrommet 1200 – 2000 alle dagar. Det kan likevel skje at det pga av ressursmangel ikkje kan vere mulig å motta besøk i enkelte tidsrom.

 • Besøkande skal ikkje ha luftvegssymptom eller andre symptom på sjukdom, vore på reise i utlandet eller i heimekarantene. Du må svare nei på disse spørsmåla før besøk:

  Har du vore utanfor Norge dei siste 14 dagane?

  Har du symptom som sår hals, feber, hoste eller er uvel?

  Har du vore i kontakt med nokon som har fått bekrefta covid-19?

  Er du eller nokon i husstanden i karantene?

 • Besøkande skal utføre handvask på anvist stad før besøket.

 • Besøkande skal vere på rommet til pasienten/ brukaren, og ikkje opphalde seg i fellesareal.

 • Besøkande skal halde 1 meter avstand til personale, andre bebuarar, og så langt som det er råd unngå fysisk kontakt med den pasienten dei besøker.

 • Pasientane kan ta i mot gåver og blomster. Det er ingen regler for dette, men det er viktig å følgje retningsliner for god handhygiene. Har du med mat skal alle utføre handhygiene før og etter maten blir servert og innteken.

 • Det blir ført protokoll over kven som har vore på besøk.
   

Rutine for besøk på Vikane omsorgssenter

 • Besøket skal avklarast med omsorgssenteret på førehand. Dørene på omsorgssentra vil framleis vere låste. Den besøkande skal vente ved besøksbenken på tunet og vert henta inn. Skal også følgjast ut igjen av personalet etter besøket .

 • Omfang av besøk innandørs er avgrensa til inntil 2 personar pr pasient. Dersom det er vanskar for barn å sitte i ro, anbefaler vi besøk ute. Er barn med på besøk på rommet må foreldre/ besøkande ha ansvar for reinhald av kontaktflater som barnet har berørt.

 • Ved utebesøk vert bebuar følgt av personalet til besøksbenken der besøket overtar ansvaret for brukaren. Ein kan då opphalde seg ved stien nede ved elva rundt trygdebustaden. Den besøkande må då ta ansvar for at bebuaren ikkje kjem i nærkontakt med andre personar.

 • Besøket er i tidsrommet 1200 – 2000 alle dagar. Dei fleste er der i 30 – 45 minutt. Om ein har behov for lengre besøk kan ein avtale det. Det kan likevel skje at det pga av ressursmangel ikkje er muleg å motta besøk i enkelte tidsrom.

 • Besøkande skal ikkje ha luftvegssymptom eller andre symptoma på sjukdom, vore på reise i utlandet eller i heimekarantene. Du må svare nei på disse spørsmåla før besøk:

  Har du vore utanfor Norge dei siste 14 dagane?
  Har du symptom som sår hals, feber, hoste eller er uvel?
  Har du vore i kontakt med nokon som har fått bekrefta covid-19?
  Er du eller nokon i husstanden i karantene?

 • Besøkande skal utføre handvask på bebuaren sitt rom med ein gang ein kjem inn på rommet.

 • Besøkande skal være på rommet til pasienten/ brukaren, og ikkje opphalde seg i fellesareal.

 • Besøkande skal halde 1 meter avstand til personale, andre bebuarar, og så langt som det er råd skal dei unngå fysisk kontakt med den pasienten dei besøker.

 • Pasientane kan ta i mot gåver og blomster. Det er ingen førehandsreglar for dette, men det er viktig å følgje retningsliner for god handhygiene. Har du med mat skal alle utføre handhygiene før og etter maten blir servert og innteken.

 • Det blir ført protokoll for kven som har vore på besøk.

 

 

 

Arrangement, samlingar og aktivitetar

Hald minst 1 meter avstand:
Minst 1 meter mellom personar som ikkje er i same husstand, og maks 20 personar samla i private samanhengar. Frå og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangement på offentleg stad for inntil 200 personar.
For å hindre spreiing av koronaviruset er det innført fleire midlertidige tiltak for arrangement. Arrangørar av kultur- og idrettsarrangement, samt andre tilsvarande arrangement, må følgje reglar for tal deltakarar og halde avstand. 

Fhi om arrangement, samlingar og aktivitetar

Råd frå helsenorge.no til feiringar, samankomstar og arrangement

Helsedirektoratet forbod mot store arrangement fram til 31. august

Nasjonal tidsplan for opning av ulike aktivitetar

Serveringsstadar - sjå rettleiar frå NHO reiseliv
Campingplassar - bransjenorm for smitteverntiltak frå NHO reiseliv

I samsvar med den gradvise og kontrollerte opninga av samfunnet, har det vore relativt strenge retningslinjer for drifta av campingplassane i kommunen i samband med Covid-19.

 

Kommuneoverlegen si vurdering er gjort på bakgrunn av tilrådingar frå FHI og Helsedirektoratet. Det er framleis ein god situasjon med lite smitte i lokalmiljøet og i landet elles, og vurderinga er at det er forsvarleg å fjerne nokre av dei restriksjonane som har vore.

 
Frå tysdag 26.05.2020 er retningslinjene for campingplassane i kommunen at drifta til ei kvar tid skal vere i samsvar med NHO Reiseliv sin bransjenorm for handtering av smitteverntiltak ved norske campingbedrifter.

 

NHO reiseliv bransjenorm om handtering av smittevern på campingplassar

 

Smittevern i idretten
Vi kan kome til å trenge deg. Registrer deg som helsepersonell eller frivilleg

Folket i Stryn har dugnadsånd. I tilfelle vi skulle ha behov for ekstra ressursar,  ber vi helsepersonell som ikkje jobbar innanfor faget no, og folk med annan kompetanse om å registrere seg på skjemaet.

Helsepersonell som allereie jobbar innanfor faget må gjere sin innsats der dei allereie er.

Skjemaet for helsepersonell er til dei som har helsefagleg kompetanse ,og har kapasitet og lyst til å bli med dersom vi treng ekstra ressursar. Dei med helsefagleg kompetanse som jobbar i andre sektorar i  Stryn kommune treng ikkje registrere seg her

Registrering av helsepersonell

Registrering av frivillege

Oppdatert informasjon frå Fylkesmannen i Vestland
Informasjonsplakat om korona som kan printast ut

Avdeling for kommunalteknikk som til dagleg driftar kommunen sine avløpssystem, dvs. ledningsanlegg, pumpestasjonar og renseanlegg, opplever at det stadig hamnar ting i avløpssystemet som ikkje burde være der.

No er prosjektet fornying av dam Holevatnet i gang og her kjem litt informasjon om anleggsarbeidet.

Kamilla har opa dør kvar tysdag frå 14.30 til 20.00 i andre etasje på Stryn Helsesenter. Tilbodet er for deg som er ungdom, det er gratis og du treng ikkje å avtale time på førehand. Her kan du få råd om psykiske og sosiale problem, spiseforstyrrelsar, rus eller andre problem som påverkar helsa di. Får du hjelp tidleg, er sjansen større for at du blir betre, så ikkje nøl med å ta kontakt. 

Konsultasjonsteamet kan gje råd til fagfolk og privatpersonar som er bekymra for at ein person kan vere utsett for overgrep.

For å fullføre sikringsarbeida ved det nye tunnelpåhogget på Blaksettunnelen godt nok, både for dei som jobbar på anlegget og trafikantane, tek ikkje anlegget ferie som planlagt, men vil jobbe også i veke 28 (8. t.o.m. 11. juli) og veke 30 (22. t.o.m. 25. juli).

I samband med bygginga av ny Blaksettunnel vert fylkesveg 698 stengd ved Robjørgane måndag til torsdag i desse tidsromma:

 • 09.00-12:00
 • 13.00-15:00
 • 17.30-21:00
   

  Vegen blir open for fri ferdsel frå torsdag kveld og fram til måndag.

  – Trafikantane må bu seg på at stengingar av dette omfanget vil vare utover hausten, også etter at tunneldrivinga startar i veke 31, seier prosjektleiar Øystein Tytingvåg.

 

I handlingsdel med økonomiplan (2019) vart det vedteke å lage ein kommunedelplan for avløp og overvatn. Planen har status som ein kommunedelplan etter plan- og bygningslova. I samband med oppstart blir planprogrammet lagt ut til offentleg ettersyn i tida 02.07.19 – 10.09.19 på Servicekontoret til Stryn kommune i Tonningsgata 4.

Brannsjefen i Stryn kommune viser til brann og eksplosjonsvernlova, og informerer om at det er utarbeida forslag til ny lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr.

1. januar 2019 blei pakkeforløp for psykisk helse og rus innført. Pakkeforløpet gjev deg som pasient auka medverknad. Det er dine ønskje og behov som skal ligge til grunn for behandlinga og du må sjølv delta aktivt.

Stryn kommune oppdaterer årleg handlingsprogrammet som ligg ved kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Anlegg som skal søkje om spelemidlar må ligge inne i planen for å få søknadsrett. Innspel til handlingsprogrammet må vere sendt kommunen innan fristen.

 

Standardforskrift for renovasjon styrer Nomil (Nordfjord Miljøverk IKS) sitt arbeid. Føreskrifta regulerer mellom anna kven som er omfatta av renovasjonsordningar og kva plikter Nomil har overfor abonnenten.