Informasjon om koronavirus

Status onsdag 1.april  kl 16:00

Ein av dei som har fått påvist koronavirus, er no innlagd ved Førde Sentralsjukehus.

Det er påvist 1 nytt tilfelle av koronavirus. Dette er eit forventa resultat og personen har vore i isolasjon i heile den smittsomme perioden og er framleis i isolasjon. Status for perioden 11. mars til 1. april er at til saman 13 personar i Stryn kommune har fått påvist koronavirus. 8 av dei 13 som har fått påvist koronavirus i Stryn kommune er no friskmelde.

Grensene blir opna for sesongarbeidarar frå EØS-land

Nytt frå Stryn helsesenter
Dei som møter opp på Stryn helsesenter til legetimen sin, vil no sjå at døra inn til venterommet er stengt. For å kome vidare må ein ringe på ei dørklokke som står like ved innangen til venterommet. Du blir då møtt av helsepersonell som viser deg vidare.

Beredskapstelefon koronavirus 57 87 49 29 måndag til fredag 09:00 - 15:00


Hald avstand:
Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst ein meters avstand til andre menneske. Når ein er ute, bør ein ikkje vere meir enn fem personar saman i gruppe – med unntak av dei som er i familie eller i same husstand.

Inne: folk bør ha minst to meters avstand til kvarandre, men det gjeld ikkje dei som er i familie eller i same husstand

No kan du sjølv melde frå til Folkehelseinstituttet dersom du har symptom på koronavirus

Karantenereglar for reise innanlands er opphevaKommunesenteret er no stengt for publikum. Sentralbordet 57 87 47 00 er bemanna som vanleg i tida 09:00 -15:00

Saka vert oppdatert når ny informasjon ligg føre.

 

Korona

Hytteforbodet , fritidsreiser og opphald på campingplass

Hytteforbodet gjeld til 14.april les lovteksten her

Helsedirektoratet sine råd om reiser

Unntak frå hytteforbodet  for personar som bor saman med nokon som er smitta av koronavirus
Det blir gjeve unntak for personar som er i karantene fordi dei deler husstand med ein som er bekrefta smitta av koronaviruset. Bakgrunnen er at det er betydelig risiko for at ein koronasmitta kan smitte andre i same husstand. Det vil ofte vere praktisk vanskelig for den smitta å vere isolert når ein deler bustad med fleire. Personar som er i karantene fordi dei deler husstand med ein som er bekrefta smitta, kan overnatte på hytta i den perioden den smitta er i isolasjon heime. Den smitta skal bli heime, mens dei andre personene i husstanden kan overnatte på hytta.

Kommunane har ikkje mynde til å gje dispensasjon frå hytteforbodet
Kommunene har ikkje adgang til å gje dispensasjon. Det blir oppfordra om at hytteeigarar ikkje tek kontakt med kommunen for å krevje unntak. Unntaka er forklart i forskrifta. Strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn for å hindre store materielle skader er tillate. Men vi oppfordrar folk til å engasjere lokalt busette om til utføre slikt arbeid og tilsyn.   

For personar som oppheld  seg på fritidseigedom i ein annan kommune er bota  til 15.000 kroner,  eller fengsel i 10 dagar.

Pendlerbustad  er ikkje omfattet av hytteforbodet

Hytteforbodet omfattar personar som overnatter på "fritidseigedom" i annan kommune enn der vedkomande er folkeregistrert. Dette betyr at pendlerbolig eller annan eigedom som ein må nytte for å utføre yrkesmessig arbeid ikkje  er omfatta av forbodet. 

Frå fylkesmannen i Vestland
Fylkesmennene har teke spørsmål om tolking av forskrifta opp med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet, som seier at det skal kome fleire avklaringar før påske.

Fylkesmannen har gjeve råd om at den faktiske bruken bør vere styrande for kva som er rekna som overnatting på fritidseigedom. Pendlarovernatting eller beredskapsovernatting for til dømes Raudekrossen er noko anna enn fritidsbruk.

Om campingplassar
Dei campingplassane i Stryn kommune som har heilårsdrift har no stengt sine sanitæranlegg til over påske etter råd frå kommuneoverlegen. Dei vil også anbefale alle sine kundar, også dei med fast vognplass om å unngå overnatting i Stryn i påska  Dette med støtte fra Stryn Kommune. Stenging av saniteranlegg og anmodinga om å vente med å overnatte på fast vognplass er gjort som tiltak for å redusere smittespreinga av koronavirus. . Campinghytter kan leigast ut kun til pendlarar og andre med nødvendige overnattingar.  

Dersom det skulle bli nødvenidig vil kommuneoverlegen fatte vedtak om stenging med heimel i smittvernlova
Fylkesmannen seier også at dei ser  få problem med at kommunen kan gjere slike lokale vedtak som stengjer campingplassar eller båthamner med felles sanitæranlegg, etter ei konkret vurdering etter smittevernlova. Kommunane må i så fall gå fram i tråd med den nasjonale rettleiaren. Å forby overnatting i båt utanfor heimkommunane, vil vere vanskeleg etter smittevernlova, men det er nasjonal merksemd om dette spørsmålet og mogleg at det kjem fleire føringar frå staten etter kvart.

 

 

 

Stryn tanklinikk - berre akutt tannbehandling

Dersom du treng akutt tannbehandling ring 576 36 900.  Les denne viktige informasjonen frå Stryn tanklinikk. (PDF, 22 kB)

Om heimekarantene og heimeisolering
Vi kan kome til å trenge deg. Registrer deg som helsepersonell eller frivilleg

Folket i Stryn har dugnadsånd. I tilfelle vi skulle ha behov for ekstra ressursar,  ber vi helsepersonell som ikkje jobbar innanfor faget no, og folk med annan kompetanse om å registrere seg på skjemaet.

Helsepersonell som allereie jobbar innanfor faget må gjere sin innsats der dei allereie er.

Skjemaet for helsepersonell er til dei som har helsefagleg kompetanse ,og har kapasitet og lyst til å bli med dersom vi treng ekstra ressursar. Dei med helsefagleg kompetanse som jobbar i andre sektorar i  Stryn kommune treng ikkje registrere seg her

Registrering av helsepersonell

Registrering av frivillege

Open barnehage, skule og SFO - for føresette som har kritiske samfunnsfunksjonar

Frå måndag 16. mars vil alle barnehagar og skular i Stryn kommune etabere tilbod for born og elevar med føresette som har kritiske samfunnsfunksjonar.
Open skule, barnehage og SFO  gjeld også for barn med særlege omsorgsbehov som ikkje kan ivaretakast når barnehage, skule eller andre dagtilbod er stengde. Dei med SFO-plass får også tilbod her etter behov.

Foreldre må sjølve vurdere om omsorgsbehovet veg opp smitterisiko i større grupper. Besteforeldre i risikogrupper skal ikkje vere omsorgspersonar.

Meld behovet direkte til din skule og barnehage. Sjå liste med kontaktinformasjon. (PDF, 232 kB)

Dette er dei sammfunnskritiske funksjonane 

 

Stryn omgsorgssenter og Vikane omsorgssenter er stengt for besøkande

Eldre og sjuke er særleg utsette for ved smitte. For å begrense faren for smitte, begrensar ein no talet på besøkande. Dørene på omsorgssentra er låste. Dersom du treng å kome i kontakt med omsorgssenteret må du ringe.

I særlege tilfelle som ved alvorleg sjukdom eller at det truleg går mot slutten, kan pårørande besøke sine. Då helst ein om gongen. Vi oppmodar om å begrense talet på besøk.

Brukarar i frittståande omsorgsbustader som ikkje er ein del av omsorgssentra har ikkje same restriksjonane, men vi oppmodar pårørande og andre besøkjande om å følge regningslinjene som er gitt.

Helsenorge sine råd

 

Stengt inntil vidare grunna koronavirus
 

Desse einigane  er stengt  inntil vidare:

Kommunesenteret i Tonningsgata 4 er no stengt for publikum. Mange av våre tilsette har heimekontor.
Dersom du likevel må ta kontakt med oss, kan du ringe 57 87 47 00.

Stryn bibliotek, Stryn kulturhus, Stryn symjehall, Stryn arbeidssenter, Stryn vaksenopplæringssenter. Det er redusert drift ved Stryn Helsestasjon.

Dagsturhytta på Kloppemyra er stengt.

Cruisehamna i Olden er stengd. Regjeringa har vedteke å stengje alle norske havner for internasjonal passasjertrafikk.

Oppdatert informasjon frå Fylkesmannen i Vestland
Informasjonsplakat om korona som kan printast ut

Har du høg straumrekning? Finn dei rette energitiltaka for bustaden din med kommunens energiportal. – Heilt gratis! Det kan lønne seg å installere energitiltak, som for eksempel varmepumpe eller etterisolering av tak for å få ned kostnadane.

Stryn kommune leverte, 15. februar 2019, førebels rekneskap for 2018 til Statistisk sentralbyrå. Rekneskapen syner eit netto driftsresultat på 14,4 mill kroner i 2018 mot 7.0 mill. kroner i 2017.

På grunn av arbeid på ledningsnettet i Vikavegen, vil vatnet bli stengt frå kl. 12.00 til 16.00 måndag 25. februar. Vatnet kan bli litt misfarga i etterkant.

No er konkurransegrunnlag for «Fornying av Dam Holevatnet» lagt ut på KGV og Doffin. Anbodsfristen er 28. mars 2019 kl 12.00 – anboda skal leverast digitalt.

 

På grunn av leidningsarbeid blir vatnet frå Loen vassverk driftsklora inntil vidare.

Alle nye elevar og alle elevar med plass i SFO må søkje på nytt før 1. mars.

Stryn kommune har kartlagd og verdsett 317 friluftslivsområde i kommunen i 2017 og 2018. Bakgrunnen for arbeidet er eit nasjonalt prosjekt i regi av Miljødirektoratet, med utgangspunkt i den nasjonale strategien for eit aktivt friluftsliv.

Det blir no starta privat detaljregulering for Kupegrova hyttefelt, vest for Randastøylen, i Stryn kommune. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av fritidsbustadar. Frist for innspel er 4. mars 2019.

Planområdet ligg nord for Stryn sentrum og omfattar Geilevegen frå krysset Geilevegen – Setrevegen (Smia) og til u-svingen ved Tonningskamben med tilstøytande eigedomar. Frist for innsending av innspel: 5. mars 2019.

Fylkesmannen i Vestland gjev investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2019. Totalt er ramma på kr. 2 300 000,- Søknadsfristen er 1. mars.