Planområdet er lokalisert mellom sekundærstasjonen i Bø/Stryn ungdomsskule, rv 15 og bustadane langs Riisevegen 10,12,18 og 22.

Kommunen har frå i dag lagt inn kunstig intelligens (chatbot) på heimesida. Chatboten heiter KommuneKari og er eit dataprogram du kan skrive spørsmål til og få svar frå.

Kunngjering om oppstart av planarbeid – Planprogram til offentleg ettersyn

Det har siste døgnet kome litt regn, og vermeldingane melder at det skal kome jamt med nedbør første dagane. Brannsjefen opphevar derfor totalforbodet (frå 28. mai) mot bålbrenning og bruk av annan open eld.

Stryn kommune rullerer årleg Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv sitt handlingsprogram når det gjeld idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

 

 

Frist for å søkje Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018. Frivillege organisasjonar kan søkje om å få kompensert kostnader til moms i 2017. Denne tilskotsordninga kallar vi momskompensasjon.

Aaland Arkitektkontor har på vegne av Olav Auflem, starta opp planarbeid for Skogabakkane nedre del. Planområdet er lokalisert mellom Lindset og bustadfeltet Skogabakkane.

 

Torsdag 14. juni kl 10.00 – 12.00 arrangerer Stryn helsestasjon, i samarbeid med ambulansepersonell, temagruppe om førstehjelp til barn.

Aaland Arkitektkontor AS har, på vegne av Moldreim Skifer AS, starta opp planarbeid for utviding av eksisterande masseuttak på Moldreim i Utvik.

Grunna stor brannfare er arbeidet med kantklipping langs kommunale vegar stoppa. Gnistar frå klippinga kan antenne den tørre vegetasjonen. Arbeidet vil starte opp igjen når brannfaren er redusert.