Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020, kommunestyret sitt vedtak

Det er lovfesta at kommunane skal ha ein økonomiplan som viser korleis langsiktige utfordringar, mål og strategiar i kommunale og regionale planar skal følgast opp. Økonomiplanen skal vise prioriteringar og løyvingar, og dei mål og vilkår som økonomiplanen er bygd på.

Kommunestyret handsama sak om Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 den 19. desember 2019. Det som er presentert her er kommunestyret sitt vedtak.

Det er gjort ei vurdering av rammevilkåra som:
• Skatt og rammetilskot
• Renter/ avdrag
• Avgifter
• Eigedomsskatt
• Endringsbehov i tenesteområda

Her kan du sjå kva økonomisk handlingsrom kommunen har i åra framover og kva prioriteringar og utfordringar vi har.

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 - digital versjon

 


Stryn kommune er glade for at budsjett og økonomiplanen no er meir tilgjengeleg for innbyggjarar, politikarar og andre interesserte. Frå og med budsjettåret 2020 gjekk vi over til å nytte Framsikt som verktøy til Handlingsdel med økonomiplan og budsjett, samt rapportering til kommunestyret.

For folkevalde inneber dette ein ny måte å orientere seg i budsjettet på. Budsjettet og økonomiplanen vert no presentert i ei web-løysing, der ein kan gå inn på dei ulike delane av budsjettet, og gå vidare inn i dei ulike rammeområda. Sjølv om budsjettet no vil innehalde meir detaljinformasjon på einingsnivå, er det viktig å hugse at dei politiske vedtaka vert gjort på rammenivå.

 

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 (PDF, 7 MB)

 

 

No startar serviceskyssrutene opp. Dei går frå Hopland måndag, Oldedalen torsdag og Markane fredag. Serviceskyss er eit transporttilbod som er ope for alle og tilrettelagt for alle. 

Friluftslivsveka 2018 vert større enn nokon gong, med fleire enn 1100 arrangement over heile landet. Berre i Sogn og Fjordane kan du velje mellom over 40 organiserte aktivitetar i perioden 1.-9. september. Friluftslivsveka opnar med sove-ute-aksjonen #nattinaturen laurdag 1. september, medan det søndag 9. september er Kom-deg-ut-dagen. Full oversikt over alle arrangementa finn du på friluftslivetsuke.no 

Fylkesveg 722, mellom Storesunde og Flo, blir frå i kveld stengt om kvelden og natta. Stengingane vil gå over tre veker, med fri ferdsel i helgane.

Dagtilbodet, heimetenesta og psykisk helsearbeiderteneste (psykiatritenesta) har no flytta i nye, flotte lokale i Setrevegen 4. Same inngang og etasje som Stryn Helsesenter. Psykiatritenesta hadde tidlegare kontor i Nesjebygget.

Statens vegvesen har starta arbeidet med å skifte ut vegmassane på fylkesveg 722 ved Storesunde.

Søknad om løyve til å byggje nye Utvik kraftverk i Stryn kommune. 

Vi vil minne om at det er bandtvang i Stryn kommune frå 1. april til 15. oktober i heile kommunen.

 

Stryn kommune har i dag, fredag 17. august, overteke prosjekt vassforsyning til Blakset/ Ulvedal.

Etter problema i sommar, med dårleg toalettkapasitet i Olden, etablerer Stryn kommune ei containerløysing plassert mellom tenderkaia og Olden sentrum.

Stryn kommune har no inngått avtale med Kveen AS om å forsterke vassforsyninga mellom Loen og Stryn. Prosjektet startar opp 1. september og blir ferdigstilt før jul.