Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020, kommunestyret sitt vedtak

Det er lovfesta at kommunane skal ha ein økonomiplan som viser korleis langsiktige utfordringar, mål og strategiar i kommunale og regionale planar skal følgast opp. Økonomiplanen skal vise prioriteringar og løyvingar, og dei mål og vilkår som økonomiplanen er bygd på.

Kommunestyret handsama sak om Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 den 19. desember 2019. Det som er presentert her er kommunestyret sitt vedtak.

Det er gjort ei vurdering av rammevilkåra som:
• Skatt og rammetilskot
• Renter/ avdrag
• Avgifter
• Eigedomsskatt
• Endringsbehov i tenesteområda

Her kan du sjå kva økonomisk handlingsrom kommunen har i åra framover og kva prioriteringar og utfordringar vi har.

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 - digital versjon

 


Stryn kommune er glade for at budsjett og økonomiplanen no er meir tilgjengeleg for innbyggjarar, politikarar og andre interesserte. Frå og med budsjettåret 2020 gjekk vi over til å nytte Framsikt som verktøy til Handlingsdel med økonomiplan og budsjett, samt rapportering til kommunestyret.

For folkevalde inneber dette ein ny måte å orientere seg i budsjettet på. Budsjettet og økonomiplanen vert no presentert i ei web-løysing, der ein kan gå inn på dei ulike delane av budsjettet, og gå vidare inn i dei ulike rammeområda. Sjølv om budsjettet no vil innehalde meir detaljinformasjon på einingsnivå, er det viktig å hugse at dei politiske vedtaka vert gjort på rammenivå.

 

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 (PDF, 7 MB)

 

 

Friluftslivsveka 2018 vert større enn nokon gong, med fleire enn 1100 arrangement over heile landet. Berre i Sogn og Fjordane kan du velje mellom over 40 organiserte aktivitetar i perioden 1.-9. september. Friluftslivsveka opnar med sove-ute-aksjonen #nattinaturen laurdag 1. september, medan det søndag 9. september er Kom-deg-ut-dagen. Full oversikt over alle arrangementa finn du på friluftslivetsuke.no 

Fylkesveg 722, mellom Storesunde og Flo, blir frå i kveld stengt om kvelden og natta. Stengingane vil gå over tre veker, med fri ferdsel i helgane.

Dagtilbodet, heimetenesta og psykisk helsearbeiderteneste (psykiatritenesta) har no flytta i nye, flotte lokale i Setrevegen 4. Same inngang og etasje som Stryn Helsesenter. Psykiatritenesta hadde tidlegare kontor i Nesjebygget.

Statens vegvesen har starta arbeidet med å skifte ut vegmassane på fylkesveg 722 ved Storesunde.

Søknad om løyve til å byggje nye Utvik kraftverk i Stryn kommune. 

Vi vil minne om at det er bandtvang i Stryn kommune frå 1. april til 15. oktober i heile kommunen.

 

Stryn kommune har i dag, fredag 17. august, overteke prosjekt vassforsyning til Blakset/ Ulvedal.

Etter problema i sommar, med dårleg toalettkapasitet i Olden, etablerer Stryn kommune ei containerløysing plassert mellom tenderkaia og Olden sentrum.

Stryn kommune har no inngått avtale med Kveen AS om å forsterke vassforsyninga mellom Loen og Stryn. Prosjektet startar opp 1. september og blir ferdigstilt før jul.

Skuleåret 2018-2019 startar måndag 20. august. Haustferien blir 8.-12. oktober (veke 41).