Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020, kommunestyret sitt vedtak

Det er lovfesta at kommunane skal ha ein økonomiplan som viser korleis langsiktige utfordringar, mål og strategiar i kommunale og regionale planar skal følgast opp. Økonomiplanen skal vise prioriteringar og løyvingar, og dei mål og vilkår som økonomiplanen er bygd på.

Kommunestyret handsama sak om Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 den 19. desember 2019. Det som er presentert her er kommunestyret sitt vedtak.

Det er gjort ei vurdering av rammevilkåra som:
• Skatt og rammetilskot
• Renter/ avdrag
• Avgifter
• Eigedomsskatt
• Endringsbehov i tenesteområda

Her kan du sjå kva økonomisk handlingsrom kommunen har i åra framover og kva prioriteringar og utfordringar vi har.

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 - digital versjon

 


Stryn kommune er glade for at budsjett og økonomiplanen no er meir tilgjengeleg for innbyggjarar, politikarar og andre interesserte. Frå og med budsjettåret 2020 gjekk vi over til å nytte Framsikt som verktøy til Handlingsdel med økonomiplan og budsjett, samt rapportering til kommunestyret.

For folkevalde inneber dette ein ny måte å orientere seg i budsjettet på. Budsjettet og økonomiplanen vert no presentert i ei web-løysing, der ein kan gå inn på dei ulike delane av budsjettet, og gå vidare inn i dei ulike rammeområda. Sjølv om budsjettet no vil innehalde meir detaljinformasjon på einingsnivå, er det viktig å hugse at dei politiske vedtaka vert gjort på rammenivå.

 

Handlings- og økonomiplan 2020-2023/ Budsjett 2020 (PDF, 7 MB)

 

 

Du kan søkje om midlar for å gjere Sogn og Fjordane smartare, tryggare og grønare. Konkrete, handlingsretta tiltak, haldningsskapande arbeid og klimatiltak vert prioritert.

Du kan i år søkje tilskot til kulturminne for åra 2019-2020. Søknadsfristen er 15. mars.

Skal du byggje skogsbilveg eller traktorveg som utløyser skog, kan du søkje om tilskot, men du må vere budd på både å vedlikehalde vegen og innfri krav om planting etter hogst.

Meld deg på pårørandeskulen innan onsdag 6. mars. Pårørandeskulen er eit gratis kurstilbod til pårørande og nære venner til ein person med demenssjukdom.

Bli med på informasjons- og drøftingsmøte tysdag 5. mars kl. 19.00 på kommunehuset, 3 etg. Tonningsgata 4.

Stryn kommune har publisert ein konkurranse på EU-supply og doffin gjeldande: Uavhengig kontroll og SHA KU* - Fornying av Dam Holevatnet

Anbodsfrist: 15. mars 2019 kl. 12.00.

Konkurransenr EU-supply: 205115

KonkurranseID Doffin: 2019-395683

 

Det blir no starta privat detaljregulering for Utsikten hyttegrend, Stryn kommune. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av fritidsbustader, med tilhøyrande infrastruktur, sør for parkeringsplassen ved Stryn Vinterski. Frist for innspel er 1. april 2019.

Har du høg straumrekning? Finn dei rette energitiltaka for bustaden din med kommunens energiportal. – Heilt gratis! Det kan lønne seg å installere energitiltak, som for eksempel varmepumpe eller etterisolering av tak for å få ned kostnadane.

Lever du med alvorleg sjukdom, kroniske liding eller overvektsproblem? Bli med på tematreff på Stryn omsorgssenter torsdag 28. februar kl. 17.00.

Stryn kommune leverte, 15. februar 2019, førebels rekneskap for 2018 til Statistisk sentralbyrå. Rekneskapen syner eit netto driftsresultat på 14,4 mill kroner i 2018 mot 7.0 mill. kroner i 2017.