Tilbod på prosjektet gravplass Nordsida kyrkje

Stryn kommune ønskjer tilbod på prosjektet gravplass Nordsida kyrkje. Frist for innlevering av tilbod er måndag 18. februar 2019 kl. 13.00.

Interesserte må sjølv registrere seg og laste ned konkurransegrunnlag her

Doffin referanse: 2019-3448171

Arbeida består av:
Utgraving og sprenging av gravplassen, etablere vatn og avløpsanlegg, kabelgrøfter og etablere ny gravplass med tilhøyrande utstyr.

Forventa byggestart 25. mars 2019.

 

Kunngjering om oppstart av planarbeid – Planprogram til offentleg ettersyn

Det har siste døgnet kome litt regn, og vermeldingane melder at det skal kome jamt med nedbør første dagane. Brannsjefen opphevar derfor totalforbodet (frå 28. mai) mot bålbrenning og bruk av annan open eld.

Stryn kommune rullerer årleg Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv sitt handlingsprogram når det gjeld idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

 

 

Frist for å søkje Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018. Frivillege organisasjonar kan søkje om å få kompensert kostnader til moms i 2017. Denne tilskotsordninga kallar vi momskompensasjon.

Aaland Arkitektkontor har på vegne av Olav Auflem, starta opp planarbeid for Skogabakkane nedre del. Planområdet er lokalisert mellom Lindset og bustadfeltet Skogabakkane.

 

Torsdag 14. juni kl 10.00 – 12.00 arrangerer Stryn helsestasjon, i samarbeid med ambulansepersonell, temagruppe om førstehjelp til barn.

Aaland Arkitektkontor AS har, på vegne av Moldreim Skifer AS, starta opp planarbeid for utviding av eksisterande masseuttak på Moldreim i Utvik.

Grunna stor brannfare er arbeidet med kantklipping langs kommunale vegar stoppa. Gnistar frå klippinga kan antenne den tørre vegetasjonen. Arbeidet vil starte opp igjen når brannfaren er redusert.

Stryn brannvesen innfører totalforbod mot å gjere opp eld utandørs i Stryn kommune. Dette gjeld frå i dag, 28. mai, til det kjem betydelege mengder med nedbør.

Stryn kommune har rusta opp stien på austsida av Vikaelva og anbefaler deg å prøve denne flotte løypa. Du kan starte på Tonningsøyra eller på Tonningkamben og gå langs sti heilt fram til Hogden, Ullsheim eller Gulkoppen.