Formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for Stryn kommune 2019- 2022 og årsbudsjett for 2019

Formannskapet sitt framlegg ligg til offentleg ettersyn på kommunesenteret, Tonningsgata 4 og på Stryn bibliotek, Hegrevegen 1.
Dokumenta er tilgjengelege fram til kommunestyret sitt møte 18. desember.

Merknader til saka må vere skriftlege og kan sendast til:

postmottak@stryn.kommune.no .

eller  Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn. Du kan også levere merknad i Servicekontoret, Tonningsgata 4.

Her kan du lese budsjettdokumenta  som ligg føre i formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2019 -2022.

Handlingsdel med økonomiplan 2019 - 2022 (PDF, 2 MB)

Tiltak i økonomiplanen 2019 -2022 Formannskapet sitt framlegg (PDF, 379 kB)

FO 186/18 Godkjenning av Handlingsdel med økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019 (PDF, 891 kB)

Budsjettskjema 1 A formannskapet sitt framlegg (PDF, 47 kB)

Budsjettskjema 1 B formannskapet sitt framlegg (PDF, 304 kB)

Stryn kommune utlyser no fem leigekøyringsordningar for frakt med snøskuter.

Innan 1. juli i år skal alle system for vassforsyning vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn.


Meir informasjon og lenke til registreringsskjemaet finn du her

Stryn kommune vil søke om tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Eitt av krava for å søkje om statleg tilskot er at kommunen sin plan for utbygging har vore lagd ut til høyring.

Verksemder og innbyggjarar som ynskjer å uttale seg til høyringa må gjere dette innan 25. april 2018.

Dette er Stryn kommune si nye heimeside.

Barneverntenesta i Stryn treng støttekontakter, besøksheimar og tilsynsførarar.
 

 

Det er sendt ut brev til grunneigarar i Stryn som har utleigeavtaler på jordbruksjord på 10 dekar eller meir. Det er tatt utgangspunkt i arealoversikt frå produksjonstilskotssøknaden 2017.

Folkehelseinstituttet har no presentert «Folkehelseprofil 2018». Dette er eit samla oversyn over ein del helserelaterte indikatorar, der tala for kvar kommune vert samanlikna med  gjennomsnitt for fylket og heile landet. Dette skal hjelpe kommunane til å ha oversyn over helsetilstanden i befolkninga, og faktorar som påverkar helsa. Tala er henta frå ei rad offentlege datakjelder, mellom anna Statistisk sentralbyrå, NAV og Ungdata-undersøkinga, og ein del av tala er gjennomsnitt over fleire år.